דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום מעביר ביקורת חריפה על אי סדרים בהתנהלות עיריית חולון. על פי הדו"ח, מבקר המדינה בחן את התנהלות העירייה בין אוגוסט 2015 לינואר 2017 ובדק תהליכים בעייריה להתקשרויות בפטור ממכרז, היבטים הנוגעים להעסקת יועצים משפטיים בידי העירייה והיבטים לקויים בהעסקתה של מנכ"לית העירייה לשעבר, חנה ההרצמן והיועצת המשפטית, עו"ד יונת דיין.
בעיריית חולון קיימת משנת 2003 ועדה למסירת עבודות שפעלה בראשות המנכ"לית לשעבר, חנה הרצמן ובה ישבו עו"ד דיין וסגן הגזבר, דני פדר. במסגרת נוהל פנימי של העירייה נקבע כי הוועדה תדון בבקשות למסירת עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון ללא מכרז, כאשר הרצמן הייתה ממונה על הביצוע.
במקרה אחד הועדה דנה בהעסקת יועצת ארגונית ויועצת לענייני כספים במדיטק. על פי הדו"ח, כל ההתנהלות באמצעות הוועדה הייתה למראית עין בלבד כיוון שהיועצת כבר נשכרה, עבדה והחוזה עימה אף הורחב. למעשה, שכר הטרחה של היועצת הגיע לדיון בוועדה כחצי שנה לאחר שהיא כבר התחילה לעבוד וחלק מהתשלום כבר הועבר לה. במקרה אחר העירייה פנתה לקבל הצעות מחיר ממשרדי מנהלי פרויקטים עבור השלב הראשון של פרויקט כיכר העיר בו מתוכנן לקום בניין העירייה החדש , מרכז שירות, מבנה תרבות ועוד.
הפרויקט מוערך בכ- 538 מיליון שקל ואין ספק כי חברות רבות היו שמחות לזכות בו, אך לפי הדו"ח מספר ימים לפני הפנייה כבר אישרה הרצמן והועדה העסקה של משרד מסוים. למרות זאת, הועדה דנה בהצעות שהוגשו מבלי לקבוע אמות מידה לזוכה ובפועל ההצעה של המשרד שנבחר מלכתחילה הייתה גבוה בכ60 אחוז משאר ההצעות שנדחו.
בהמשך אישרה הוועדה להעסיק את אותו מנהל פרויקט בשלב השני בשכר טרחה של 12.5 מליון שקל, הצעתו אושרה מבלי לבחון אפשרויות נוספות כפי שנדרש בחוק: "התנהלות הועדה פוגעת פגיעה חמורה בסדרי המינהל התקין ובעקרון השוויון, שכן לא ניתנה הזדמנות למועמדים נוספים להציע את שירותיהם וקיים ספק אם הצעת היחיד הייתה לפני הוועדה היא ההצעה הטובה ביותר שיכלה העירייה לקבל", לשון הדו"ח.
גם במקרה של יזם חדשנות למנהל החינוך הוצג לוועדה מועמד אחד בלבד שהתקבל והחוזה עימו אף הוארך, שווי העסקתו 630 אלף שקל. במקרה אחר הרצמן פגשה ספק חיישנים לפיתוח אפליקציה עבור תערוכה, שוב הוצגה לוועדה הצעה אחת והיא כמובן התקבלה למרות שמנהלת האגף למערכות מידע בעירייה התריעה בפני הרצמן כי קיימים ספקים נוספים.
במקרה נוסף, העירייה התקשרה עם זוכים במכרז לקבלת שרותי הסעה שערכה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי למרות שתוקף אישור משרד הפנים להתקשרות כבר פג. כשדרש המבקר לקבל לידיו מסמכים בנושא הוא קיבל פרוטוקול חתום על ידי הרצמן, עו"ד דיין וגזבר העירייה, בהם פרטים כביכול תואמים לתאריך האישור למרות שהחוזה נעשה זמן רב אחרי וכך למעשה הציגו למבקר מצג שווא.
בנוסף, דו"ח מבקר המדינה קובע כי נפלו ליקויים במכרז במסגרתו נבחרה עו"ד דיין לתפקידה בשנת 2011, כאשר דרישות הסף במכרז לא תאמו את דרישות משרד הפנים. בנוסף, ששון והרצמן הדירו את סמנכ"ל תפעול ומנהלה ואת מבקר העירייה מישיבות הועדה הבוחנת ונעשו עוד מספר בעיות אשר: "מעלות תהיות קשות באשר למידת מהימנותה של תשובת העירייה והתנהלותה" בכל הנוגע למכרז המדובר. ביקרות נוספת מופנת לנוהל העסקת יועצים משפטיים חיצוניים לתחום מכרזים, מנהל ההנדסה ולוועדה לתכנון ובנייה.
לסיום מתייחס המבקר להעסקתה של הרצמן שכיהנה במקביל כמנכ"לית העירייה, כחברה במועצת הפיס לתרבות ולאמנות, בדירקטוריון קופת חולים מאוחדת ובצוות בדיקה של משרד הבריאות בנוגע לבית החולים הדסה והכל ללא אישור מועצת העיר ושר הפנים ובניגוד לפקודת העיריות.
בנוסף, הרצמן קיבלה תגמול עבור ההשתתפות בישיבות מועצת הפיס בשווי 19 אלף שקל ברוטו ועבור השתתפותה בדירקטוריון קופת חולים מאוחדת 8,645 שקל ברוטו, זאת בניגוד לפקודת העיריות.
בהמלצותיו כותב מבקר המדינה כי על עיריית חולון להקפיד על פעולותיה, לדון במבנה הלשכה המשפטית ולפעול למניעת ניגוד אינטרסים בקרב ייעוץ משפטי שניתן לה. למשרד הפנים ומשרד האוצר ממליץ המבקר לחקור לעומק את מעשיה של הרצמן, כיוון שעל פי פקודת העיריות מי שקיבל שכר מעבודות חוץ שלא על פי החוק דינו להיקנס בשיעור של פי 3 מהגמול שניתן לו ויש לבדוק אפשרות של השבת שכר מהרצמן.
יו"ר המשמר החברתי חולון, ליאורה פור שהעבירה חלק מהמסמכים עליהם מתבסס הדו"ח אמרה: "איפה שנרשם בדו"ח המבקר המילה עירייה הכוונה לראש העירייה, מוטי ששון. זה הוא ולא מישהו אחר. הוא נתן יד לכל מעללי חנה הרצמן".
מעיריית חולון נמסר בתגובה: "עיריית חולון פועלת עפ"י החוק ובהתאם לתקנות המחייבות את הרשויות המקומיות.
כל התקשרויות העירייה, מכרזי כוח אדם ומכרזי שירותים נעשים עפ"י ההוראות המחייבות תוך הקפדה יתרה וכך גם תשלומי שכר.
מבין אלפי ההתקשרויות שהעירייה מבצעת מדי שנה ונבדקו על ידי מבקר המדינה נמצאו התקשרויות בודדות, שלגביהן סבר המבקר, שנעשו בהן טעויות טכניות ופרוצדורליות.
מדובר בטעויות שנעשו בתום לב ובכל מקרה, חלק מהנושאים הכלולים בדו"ח כבר אינו רלבנטי בשל שינויים שחלו בהנחיות וחלק אחר תוקן עוד במהלך הביקורת.
מבלי לגרוע מכך, ראש העיר הורה למנכ"ל העירייה לרענן את הנהלים לעובדי העירייה ולמנהליה".